ترجمه مقاله

ترسناک

فرهنگ فارسی عمید

۱. ترس‌آور.
۲. [قدیمی] بیمناک؛ دارای ترس؛ ترسو.
ترجمه مقاله