ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترحیم

فرهنگ فارسی عمید

۱. رحمت و درود فرستادن برای مرده.
۲. [قدیمی] مهربانی کردن.
۳. [قدیمی] درود فرستادن.
۴. [قدیمی] طلب آمرزش کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ