ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترحم

فرهنگ فارسی عمید

۱. رحم داشتن؛ مهربانی کردن.
۲. بر سر لطف و مهربانی آمدن؛ رحم کردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ