ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترازنامه

فرهنگ فارسی عمید

سیاهه‌ای که بنگاه‌ها در آخر سال می‌نویسند و دارایی و بدهی خود را در آن معین می‌کنند؛ بیلان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ