ترجمه مقاله

تذبذب

فرهنگ فارسی عمید

۱. دودله شدن؛ مردد بودن.
۲. دورو بودن.
۳. دودلی.
۴. دورویی.
ترجمه مقاله