ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تخش

فرهنگ فارسی عمید

۱. تیر.
۲. تیر کمان.
۳. تیر آتش‌بازی.
۴. نوعی کمان که تیر بسیار ‌کوچکی دارد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ