ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجلی

فرهنگ فارسی عمید

۱. جلوه‌گر شدن؛ هویدا شدن؛ نمایان شدن.
۲. (تصوف) نور مکاشفه که از باری‌تعالی بر دل عارف ظاهر شود؛ تابش انوار حق در دل سالک پس از پیمودن مراحل سلوک و وصول به مقام فناءفی‌اللّه.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ