ترجمه مقاله

تجربه

فرهنگ فارسی عمید

۱. آگاهی یا مهارتی که فرد در طول زندگی به‌دست می‌آورد.
۲. (اسم مصدر) آزمودن.
۳. (اسم مصدر) آزمایش.
۴. (اسم مصدر) [قدیمی] معاینۀ پزشکی.
ترجمه مقاله