ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تجاوز

فرهنگ فارسی عمید

۱. حملۀ نظامی یک یا چند کشور به یک یا چند کشور دیگر.
۲. آسیب رساندن یا از میان بردن حقوق دیگران.
۳. خارج شدن از اندازه.
۴. [قدیمی] گذشت؛ بخشش.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ