ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاکسی متر

فرهنگ فارسی عمید

دستگاهی در تاکسی‌ها برای تعیین مسافت و کرایه‌؛ مسافت‌سنج.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ