ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاژک

فرهنگ فارسی عمید

دنبالۀ بسیارباریکی که در برخی جانوران تک‌سلولی و ریزبینی مانند اسپرماتوزوئید و بعضی باکتری‌ها وجود دارد و جانور با تکان دادن آن می‌تواند حرکت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ