تادیه

فرهنگ فارسی عمید

۱. ادا کردن.
۲. پرداختن پول یا وام.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما