ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاجر

فرهنگ فارسی عمید

بازرگان؛ بازارگان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ