ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تاتوره

فرهنگ فارسی عمید

بخو، زنجیر، یا ریسمانی که به پای اسب ببندند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ