ترجمه مقاله

بی تجربه

فرهنگ فارسی عمید

ناآزموده و تازه‌کار.
ترجمه مقاله