ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیگانه

فرهنگ فارسی عمید

۱. ناشناس؛ ناآشنا؛ غریب.
۲. کسی که از کشور دیگر باشد؛ اجنبی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ