ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیهوشی

فرهنگ فارسی عمید

۱. بی‌هوش بودن.
۲. کندذهنی؛ کودنی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ