ترجمه مقاله

بیمار

فرهنگ فارسی عمید

ناخوش؛ دردمند؛ رنجور؛ مریض؛ ناتندرست.
ترجمه مقاله