ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بیغار

فرهنگ فارسی عمید

= بیغاره
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ