ترجمه مقاله

بکرایی

فرهنگ فارسی عمید

میوه‌ای از خانوداۀ مرکبات شبیه پرتقال توسرخ.
ترجمه مقاله