ترجمه مقاله

بومره

فرهنگ فارسی عمید

ابلیس؛ شیطان؛ کنیۀ شیطان.
ترجمه مقاله