ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بوسه

فرهنگ فارسی عمید

عملی که با گذاشتن هر دو لب بر روی گونه یا لب‌های کسی یا بر روی چیزی صورت می‌گیرد؛ ماچ.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ