ترجمه مقاله

بوزینه

فرهنگ فارسی عمید

نوعی میمون کوچک دم‌دار با ران‌های بی‌مو که در آسیا و افریقا زیست می‌کند؛ انتر؛ پهنانه؛ مهنانه؛ کبی؛ کپی؛ گپی.
ترجمه مقاله