ترجمه مقاله

بوزنه

فرهنگ فارسی عمید

= بوزینه
ترجمه مقاله