ترجمه مقاله

بوالحزن

فرهنگ فارسی عمید

۱. دارای حزن؛ محزون؛ اندوهگین.
۲. مایۀ حزن و اندوه.
ترجمه مقاله