ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بهدان

فرهنگ فارسی عمید

دانا: ◻︎ نه با آنْت مهر و نه با اینْت کین / که بهدان تویی ای جهان‌آفرین (فردوسی۲: ۱۰۱۰).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ