ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بلادت

فرهنگ فارسی عمید

۱. کندفهم بودن؛ کندذهن بودن.
۲. کندذهنی؛ کودنی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ