ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقم

فرهنگ فارسی عمید

درختی بلند با برگ‌هایی مانند برگ بادام، گل‌های ریز، میوۀ گِرد، و چوب سرخ‌رنگ که از آن در رنگرزی استفاده می‌شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ