ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بقره

فرهنگ فارسی عمید

دومین و بلندترین سورۀ قرآن کریم، مدنی، دارای ۲۸۶ آیه؛ سنام‌القرآن؛ فسطاط‌القرآن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ