ترجمه مقاله

بغلطاق

فرهنگ فارسی عمید

۱. برگستوان.
۲. قبای بدون آستین یا با آستین بسیارکوتاه: ◻︎ بغلطاق و دستار و رختی که داشت / ز بالا به دامان او درگذاشت (سعدی۱: ۱۳۱).
ترجمه مقاله