ترجمه مقاله

بطش

فرهنگ فارسی عمید

۱. تندی؛ خشم؛ قهر.
۲. حرکت؛ جنبش.
ترجمه مقاله