ترجمه مقاله

بضعه

فرهنگ فارسی عمید

۱. پارۀ گوشت.
۲. [مجاز] فرزند گرامی.
ترجمه مقاله