ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسنده

فرهنگ فارسی عمید

کافی؛ تمام؛ بس.
⟨ بسنده کردن: (مصدر لازم) بس کردن؛ تمام کردن: ◻︎ به آفرین و دعایی مگر بسنده کنیم / به دست بنده چه باشد جز آفرین و دعا (عنصری: ۳).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ