ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزغه

فرهنگ فارسی عمید

چوب‌بندی که شاخه‌های تاک را روی آن می‌اندازند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ