ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزغه

فرهنگ فارسی عمید

سلاحی سرد شبیه ساطور؛ دهره.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ