ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزغنج

فرهنگ فارسی عمید

میوۀ درخت پسته که هنوز مغز کاملاً در آن تشکیل نشده و برای دباغی کردن پوست حیوانات به کار می‌رود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ