ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برگماردن

فرهنگ فارسی عمید

= گماشتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ