ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برکندن

فرهنگ فارسی عمید

۱. کندن؛ چیزی را از چیز دیگر کندن و جدا کردن.
۲. از ریشه درآوردن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ