ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بروق

فرهنگ فارسی عمید

= برق
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ