ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

برملا

فرهنگ فارسی عمید

به‌طور آشکار و هویدا؛ آشکارا.
⟨ برملا شدن: (مصدر لازم) آشکار شدن.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما