ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برجستن

فرهنگ فارسی عمید

جهیدن؛ پریدن.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ