ترجمه مقاله

بربسته

فرهنگ فارسی عمید

۱. جامد؛ جماد.
۲. ساختگی و بی‌اصل.
ترجمه مقاله