ترجمه مقاله

بدیهه

فرهنگ فارسی عمید

۱. بدون طول تفکر، سخن یا شعر گفتن.
۲. (اسم) (ادبی) شعر و سخنی که بدون تٲمل گفته شود؛ زودانداز.
ترجمه مقاله