ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بدسالی

فرهنگ فارسی عمید

سال کمیابی و گرانی خواربار؛ خشک‌سالی؛ تنگ‌سالی.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ