ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخو

فرهنگ فارسی عمید

حلقه و زنجیری که دست‌وپای چهارپایان یا زندانیان را با آن می‌بندند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ