ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بخار

فرهنگ فارسی عمید

ماده‌ای که از مادۀ در حال تبخیر جدا شود و به هوا برود؛ صورت گازی ماده؛ گاز.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ