ترجمه مقاله

بحیره

فرهنگ فارسی عمید

دریاچه.
ترجمه مقاله