ترجمه مقاله

بحران

فرهنگ فارسی عمید

۱. آشفتگی و تغییر حالت.
۲. تغییر حالت ناگهانی مریض تب‌دار که منجر به بهبودی یا مرگ او بشود.
ترجمه مقاله