ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالین

فرهنگ فارسی عمید

۱. بستر.
۲. بالش؛ آنچه در موقع خواب بر آن تکیه دهند.
۳. آن قسمت از بستر یا تختخواب که طرف سر و سینه واقع می‌شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ