ترجمه مقاله

باقلا

فرهنگ فارسی عمید

دانه‌ای خوراکی و کمی بزرگ‌تر از لوبیا که درون غلاف سبزی جا دارد؛ باقلی، کوسک؛ کالوسک.
⟨ باقلای ‌مصری: (زیست‌شناسی) = ترمس
ترجمه مقاله